Σχετικά με την ΕΔΡΑ

Η ΜΚΟ Έδρα είναι η Πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση - Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός στην Ελλάδα η οποία θα παρέχει τα δεδομένα που ήδη διαθέτει ανοικτά στο ευρύ κοινό . Είναι στο πλαίσιο του Νόμο 4305 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις” (Ασχετα αν δεν προβλέπεται για τις ΜΚΟ) Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ερευνητές, φοιτητές, συλλογικοί φορείς, οργανισμοί και εν γένει φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) να γίνουν χρήστες της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων που ελεύθερα θα παρέχονται μέσω αυτής στο ευρύ κοινό με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, την παραγωγή νέων συνόλων δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί των δεδομένων πολυεπίπεδα.

http://www.slideshare.net/crowdpolicy/ss-50758949

Ανοιχτά Δεδομένα Έδρας

Δομή παροχής Ανοιχών Δεδομένων οργανισμού